好词好句好段

playstudy123.com

 首页 人物描写 自然景观 节日假日 植物描写 语文知识 生活叙事 成语分类 社会环境 诗词好句  
 动物描写 名言格言 智慧人生 成语故事 人际关系 祝福感恩 演讲发言 寓言故事 语文作文 美文欣赏  
 标语口号 历史故事 童话故事 神话传说 名著名篇名家 幽默笑话 爱情婚姻  禅心慧语 其它类  好词句综合类 
 
  您的位置:好词好句好段首页>>诗词好句>>带拼音唐诗绝句  


带拼音唐诗绝句


 

         
 

 

静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

床前明月光,

yí shì dì shàng shuāng

疑是地上霜。

jǔ tóu wàng míng yuè

举头望明月,

dī tóu sī gù xiāng

低头思故乡。

赠汪伦  李白

lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng

李白乘舟将欲行,

hū wém àn shàng tà gē shēng

忽闻岸上踏歌声。

táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ

桃花潭水深千尺,

bù jí wāng lún sòng wǒ qíng

不及汪伦送我情。

早发白帝城  李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

朝辞白帝彩云间,

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

千里江陵一日还。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

两岸猿声啼不住,

qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān

轻舟已过万重山。

逢李龟年 杜甫

qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 

岐王宅里寻常见,

cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén

崔九堂前几度闻。

zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng

正是江南好风景,

luò huā shí jié yòu féng jūn

落花时节又逢君。

江畔独步寻花  杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 

黄四娘家花满蹊,

qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī

千朵万朵压枝低。

liú lián xì dié shí shí wǔ

留连戏蝶时时舞,

zì zài jiāo yīng qià qià tí

自在娇莺恰恰啼。

送元二使安西  王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭城朝雨浥轻尘,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客舍青青柳色新。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 

劝君更尽一杯 酒,

xī chū yáng guān wú gù rén 

西出阳关无故人。

乌衣巷  刘禹锡

zhū què qiáo biān yě cǎo huā

朱雀桥边野草花,

wū yī xiàng kǒu xī yáng xié

乌衣巷口夕阳斜。

jiù shí wáng xiè táng qián yàn

旧时王谢堂前燕,

fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā

飞入寻常百姓家。

山行  杜牧

yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá 

远上寒山石径斜,

bái yún shēng chù yǒu rén jiā 

白云生处有人家。

tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 

停车坐爱枫林晚,

shuāng yè hóng yú èr yuè huā 

霜叶红于二月花。

秋夕  杜牧

yín zhú qiū guāng lěng huà píng

银烛秋光冷画屏,

qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng

轻罗小扇扑流萤。

tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ

天阶夜色凉如水,

zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng

坐着牵牛织女星。

 

从军行  王昌龄

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān

青海长云暗雪山,

gū chéng yáo wàng yù mén guān

孤成遥望玉门关。

huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ

黄沙百战穿金甲,

bù pò lǒu lán zhōng bù huán 

不破楼兰终不还。

 

泊船瓜州  王昌龄

jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

京口瓜洲一水间,

zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

钟山只隔数重山。

chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn

春风又绿江南岸,

míng yuè hé shí zhào wǒ huán 

明月何时照我还?

 

咏柳  贺知章

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 

碧玉妆成一树高,

wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万条垂下绿丝绦。

bù zhī xì yè shuí cái chū 

不知细叶谁裁出,

èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

二月春风似剪刀。

春晓  孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不 觉 晓,

chù chù wén tí niǎo

处 处 闻 啼 鸟。

yè lái fēng yǔ shēng

夜 来 风 雨 声,

huā luò zhī duō shǎo

花 落 知 多 少。

 孟浩然

quán yǎn wú shēng xī xī liú

泉 眼 无 声 惜细流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 

树 阴 照 水 爱晴柔。

xiǎo hé cái lòu jiān jiān jiǎo

小 荷 才 露尖 尖角,

zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tóu 

早 有 蜻 蜓立 上头。

 

别董大  高適

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄云 白 日 曛,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹雁 雪 纷 纷。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前路 无 知 己,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁人 不 识 君。

寻隐者不遇  贾岛

sōng xià wèn tóng zǐ

松 下 问 童 子,

yán shī cǎi yào qù

言 师 采 药 去。

zhǐ zài cǐ shān zhōng

只 在 此 山 中,

yún shēn bù zhī chù

云 深 不 知 处。

 

寒食  韩翃

chūn chéng wú chù bù fēi huā

春 城 无 处不飞花,

hán shí dōng fēng yù liǔ xié

寒 食 东 风御柳斜。

rì mò hàn gōng chuán là zhú

日 暮 汉 宫传蜡烛,

qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā

轻 烟 散 入五侯家。

 

古朗月行  李白

xiǎo shí bù shí yuè

小时不识月,

hū zuò bái yù pán

呼作白玉盘。

yòu yí yáo tái jìng

又疑瑶台境,

fēi zài qīng yún duān

飞在青云端。

独坐敬亭山  李白

zhòng niǎo gāo fēi jìn

众鸟高飞尽,

gū yún dù qù xián

孤云独去闲。

xiāng kàn liǎng bù yàn

相看两不厌,

zhǐ yǒu jìng tíng shān

只有敬亭山。

秋浦歌  李白

bái fà sān qiān zhàng

白发三千丈,

yuán chóu sì gè cháng

缘愁似个长。

bù zhī míng jìng lǐ

不知明镜里,

hé chù dé qiū shuāng

何处得秋霜。

绝句  杜甫

liǎng gè huáng lí míng cu liǔ

两个黄鹂鸣翠柳,

yī háng bái lù shàng qīng iān

一行白鹭上青天。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗含西岭千秋雪,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门泊东吴万里船。

 

鹿柴  王维

kōng shān bù jiàn rén 

空山不见人,

dàn wén rén yǔ xiǎng 

但闻人语响。

fǎn yǐng rù shēn lín

返景入深林,

fù zhào qīng tái shàng 

复照青苔上。

九月九日忆山东兄弟  王维

dú zài yì xiāng wéi yì kè

独在异乡为异客,

měi féng jiā jié bèi sī qīn

每逢佳节倍思亲。

yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù 

遥知兄弟登高处,

biàn chā zhū yú shāo yì rén

遍插茱萸少一人。

望洞庭  刘禹锡

hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé

湖光秋月两相和,

tán miàn wú fēng jìng wèi mó

潭面无风镜未磨。

yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì

遥望洞庭山水翠,

bái yín pán lǐ yī qīng luó

白银盘里一青螺。

清明  杜牧

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 

清明时节雨纷纷 ,

lù shàng xíng rén yù duàn hún 

路上行人欲断魂 。

jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 

借问酒家何处有 ,

mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 

牧童遥指杏花村。

 

芙蓉搂送辛渐  王昌龄

hán yǔ lián jiāng yè rù wú

寒雨连江夜入吴,

píng míng sòng kè chǔ shān gū 

平明送客楚山孤。

luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn

洛阳亲友如相问,

yí piàn bīng xīn zài yù hú

一片冰心在玉壶。

 

凉州词  王之涣

huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān

黄河远上白云间,

yī piàn gū chéng wàn rèn shān

一片孤城万仞山。

qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ

羌笛何须怨杨柳,

chūn fēng bù dù yù mén guān

春风不度玉门关。

宿建德江  孟浩然

yí zhōu bó yān zhǔ 

移 舟 泊 烟 渚,

rì mù kè chóu xīn 

日 暮 客 愁 新。

yě kuàng tiān dī shù 

野 旷 天 低 树,

jiāng qīng yuè jìn rén 

江 清 月 近 人。

 

悯农  李绅

chūn zhòng yī lì sù 

春 种 一 粒 粟,

qiū shōu wàn kē zǐ 

秋 收 万 颗 子。

sì hǎi wú xián tián 

四 海 无 闲 田,

nóng fū yóu è sǐ 

农 夫 犹 饿 死!

 

咏鹅  骆宾王

é  é  é 

鹅 , 鹅 , 鹅,

qū xiàng xiàng tiān gē 

曲 项 向 天 歌。

bái máo fú lǜ shuǐ 

白 毛 浮 绿 水,

hōng zhǎng bō qīng bō 

红 掌 拨 清 波。

 

逢雪宿芙蓉山主人   刘长卿

rì mò cāng shān yuǎn 

日 暮 苍 山 远,

tiān hán bái wū pín 

天 寒 白 屋 贫。

chái mén wén quǎn fèi 

柴 门 闻 犬 吠,

fēng xuě yè guī rén 

风 雪 夜 归 人。

 

枫桥夜泊  张继

yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌啼 霜 满 天,

jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

江 枫 渔火 对 愁 眠。

gū sū chéng wài hán shān sì

姑 苏 城 外 寒 山 寺,

yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

夜 半 钟声 到 客 船。

滁州西涧  韦应物

dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

独怜幽草涧边生,

shàng yǎu huáng lí shēn shù míng

上有黄鹂深树鸣。

chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí

春潮带雨晚来急,

yě dù wú rén zhōu zì héng 

野渡无人舟自横。

 

乐原游  李商隐

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏!

望庐山瀑布  李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫烟,

yáo kàn pùbù guà qián chuān

遥 看瀑 布 挂 前川。

Fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞 流 直 下 三 千 尺,

yí shì yín hé luò jiǔ tiān

疑 是 银 河 落 九 天。

黄鹤楼送孟浩然之广陵  李白

gù rén xī cí huáng hè lóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼,

yān huā sān yuè xià yang zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州。

gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽,

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

惟 见 长 江 天 际 流。

望天门山  李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来。

 

赠花卿  杜甫

jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn

锦城丝管日纷纷,

bàn rù jiāng fēng bàn rù yún

半入江风半入云。

cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu

此曲只应天上有,

rén jiān néng dé jǐhuí wén

人间能得几回闻。

 

绝句  杜甫

chí rì jiāng shān lì

迟日江山丽,

chūn fēng huā cǎo xiāng

春风花草香。

ní róng fēi yàn zǐ

泥融飞燕子,

shā nuǎn shuì yuān yāng 

沙暖睡鸳鸯。

竹里馆  王维

dú zuò yōu huáng lǐ

独坐幽篁里,

tán qín fù cháng xiào

弹琴复长啸。

shēn lín rén bù zhī

深林人不知,

míng yuè lái xiāng zhào

明月来相照。

竹枝词  刘禹锡

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

杨柳青青江水平,

wén láng jiāng shàng chàng gē shēng

闻郎江上唱歌声。

dōng biān rì chū xī biān yǔ

东边日出西边雨,

dào sh ìwú qíng què yǎu qíng

道是无晴却有晴。

浪淘沙  刘禹锡

jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā

九曲黄河万里沙,

làng táo fēng bǒ zì tiān yá

浪淘风簸自天涯。

rú jīn zhí shàng yín hé qù

如今直上银河去,

tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā

同到牵牛织女家。

 

江南春  杜牧

qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng

千里莺啼绿映红,

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng

水村山郭酒旗风。

nán cháo sì bǎ ibā shí sì 

南朝四百八十寺,

duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

多少楼台烟雨中。

 

出塞  王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦时明月汉时关,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万里长征人未还。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但使龙城飞将在,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不教胡马度阴山。

 

回乡偶书  贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少小离家老大回,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡音无改鬓毛衰。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿童相见不相识,

xiào wèn kè cóng hé chù lái 

笑问客从何处来。

 

登鹳雀搂  王之涣

bái rì yī shān jìn

白 日 依 山 尽,

huáng hé rù hǎi liú

黄 河 入 海 流。

yù qióng qiān lǐ mù

欲 穷 千 里 目,

gèng shàng yī céng lóu

更 上 一 层 楼。

悯农  李绅

chú hé rì dāng wǔ 

锄 禾 日 当 午,

hàn dī hé xià tǔ

汗 滴 禾 下 土。

shuí zhī pán zhōng cān 

谁 知 盘 中 餐,

lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦 。

 

凉州词  王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯,

yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 

欲 饮 琵 琶 马 上 催。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 

醉 卧 沙 场 君 莫 笑,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回?

 

江雪  柳宗元

qiān shān niǎo fēi jué 

千 山 鸟 飞 绝,

wàn jìng rén zōng miè 

万 径 人 踪 灭。

gū zhōu suō lì wēng 

孤 舟 蓑 笠 翁,

dú diào hán jiāng xuě 

独 钓 寒 江 雪。

 

塞下曲  卢纶

jín àn cǎo jīng fēng 

林 暗 草 惊 风,

jiāng jūn yè yǐn gōng 

将 军 夜 引 弓。

píng míng xún bái yǔ 

平 明 寻 白 羽,

mò zài shí léng zhōng 

没 在 石 棱 中。

 

 
 

 
 
欢迎光临! * 返回首页